Prodat předmět v této kategorii Přidat vyhledávání do oblíbených RSS kanál aktuáního vyhledávání
Zobrazení
Položek na stránce:

Filtr hledání

Lokalizace nabídek
Pouze nabídky od prodejců z:
Pouze nabídky s dopravou do:
Pouze nabídky v měně:
Řazení nabídek
Seřadit nabídky podle:
Parametry nabídek
Typ prodeje:
Stav předmětu:
Období:
Cena od: do
Použít filtr
Nejste přihlášen/a.
0
Nejste přihlášen/a.
cs
Nastavení
Jazyk webu:

Warning: preg_split(): No ending delimiter '/' found in /data/web/virtuals/152006/virtual/www/domains/exit3.cz/index.php on line 462
CS ČeskýCS Český

Warning: preg_split(): No ending delimiter '/' found in /data/web/virtuals/152006/virtual/www/domains/exit3.cz/index.php on line 462
SK SlovenskýSK Slovenský
Přepočet na:
CZK
USD
EUR
GBP
Bez přepočtu
Aukce-Bazar-Inzerce .cz
Všechny kategorie
Přihlásit se
Registrace

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Definice a výklad některých pojmů

1.1 Provozovatel: Provozovatelem internetového portálu EXIT3 je Petr Pivoňka, Tichá 214/14, 417 03, Dubí - Pozorka, Česká republika, IČO: 62744615

1.2 Uživatel: Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o poskytování služeb s Provozovatelem.

1.3 Zboží: Hmotné, penězi ocenitelné věci, výrobky nebo služby.

1.4 Prodávající: Uživatel, který prostřednictvím portálu Provozovatele nabízí Zboží ostatním Uživatelům.

1.5 Kupující: Uživatel, který má zájem o nákup Zboží nabízeného Prodávajícím a účastní se jeho Nabídky.

1.6 Aukce: Způsob prodeje Zboží, kdy je výše ceny tvořená cenovými nabídkami od Kupujících.

1.7 Okamžitý nákup: Způsob prodeje zboží, kdy cenu stanovuje Prodávající.

1.8 Nabídka: Zboží nabízené Prodávajícím formou Aukce, nebo Okamžitého nákupu.

1.9 Probíhající obchod: Je aktuálně Prodávajícím vystavená Nabídka Zboží. Za Probíhající obchod je považována také ukončená Nabídka, ve které bylo Zboží zakoupeno Kupujícím, ale nebyly vypořádány veškeré závazky mezi Prodávajícím a Kupujícím. Obchod se z pohledu Provozovatele uzavírá vzájemným ohodnocením obou Uživatelů, nebo uplynutím 50 denní lhůty od prodeje/nákupu, po kterou je takové hodnocení možné.

1.10 Smlouva: Smlouva o poskytování služeb, uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem.

2. Smluvní strany

2.1 Smlouva o poskytování služeb (dále jen Smlouva) se uzavírá mezi Provozovatelem a Uživatelem.

3. Obecné ustanovení

3.1 Úlohou Provozovatele je poskytnutí platformy, na které budou mít Prodávající a Kupující možnost realizovat své obchody.

3.2 Portál EXIT3 je webová aplikace, která umožňuje Uživatelům prodávat a nakupovat Zboží formou Aukce, nebo Okamžitého nákupu.

3.3 Portál je provozován na doménách exit3.cz a exit3.sk v různých jazykových mutacích, včetně překladů Smlouvy a jejích nedílných součástí. Na všech uvedených doménách je provozována jediná a shodná webová aplikace, která se řídí stejnými pravidly i Smlouvou. Není tedy možné oddělovat provoz na jednotlivých doménách nebo v jednotlivých jazykových mutacích a Smlouvy nebo její nedílné součásti uváděné v jiných jazycích, je nutné považovat za překlad z českého jazyka.

3.4 Smlouva a právní vztahy vyplývající z ní nebo jejích nedílných součástí se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a zákonem č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

3.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Ceník služeb.

4. Předmět Smlouvy

4.1 Předmětem Smlouvy je poskytnutí obchodního místa a prostoru na portálu EXIT3, kde bude mít Uživatel možnost nabízet, prodávat a nakupovat Zboží.

5. Rozsah poskytování služeb

5.1 Provozovatel se zavazuje na základě Smlouvy umožnit Uživateli používání obchodního místa, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a v jejích nedílných součástech.

5.2 Rozsah poskytovaných služeb může být Provozovatelem omezen způsobem uvedeným v této Smlouvě a v jejích nedílných součástech.

6. Uzavření Smlouvy

6.1 Podmínkou pro využívání služeb na portálu EXIT3 je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a Uživatelem.

6.2 Smlouvu může uzavřít jakákoliv svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba. Uzavření smlouvy právnické osoby může provést pouze osoba, která je oprávněná za ní jednat.

6.3 K uzavření Smlouvy o poskytování služeb dochází odsouhlasením této Smlouvy v registračním formuláři a provedením registrace Uživatele na portálu EXIT3.

7. Doba trvání Smlouvy

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

8. Odstoupení od Smlouvy a výpověď

8.1 Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Zúčastní-li se však během této lhůty nějakého Probíhajícího obchodu jako Prodávající nebo Kupující, od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit nemůže, protože v té chvíli začal Provozovatel na základě souhlasu Uživatele s poskytováním sjednaných služeb.

8.2 Uživatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu s okamžitou platností po jejím podání. Účastní-li se Uživatel v době podání výpovědi Probíhajícího obchodu, je výpovědní lhůta prodloužená až do doby ukončení všech takových obchodů.

8.3 Výpověď smlouvy může Uživatel učinit uzavřením svého uživatelského účtu na adrese http://www.exit3.cz/cs/close_account/.

8.4 Výpověď nemá vliv na povinnost Uživatele uhradit Provozovateli poplatky a provize za služby využívané po dobu trvání Smlouvy.

8.5 Provozovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou platností, případně pozastavit účet Uživatele, který porušil podmínky uvedené v této Smlouvě nebo v jejích nedílných součástech.

8.6 Uživatel, kterému byla Provozovatelem vypovězená Smlouva, nemá nárok na opětovnou registraci bez výslovného souhlasu Provozovatele.

9. Závěrečné ustanovení

9.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu znění této Smlouvy nebo jejích nedílných součástí. Nové znění musí být uveřejněno na portálu minimálně 14 dní před nabytím jeho účinnosti. Provozovatel bude každou takovou změnu avizovat v oznámeních na adrese http://www.exit3.cz/cs/notices/, kde uvede odkaz na nové znění Smlouvy nebo jejích nedílných součástí. Při nesouhlasu Uživatele s novým zněním Smlouvy nebo jejích nedílných součástí, je Uživatel oprávněn Smlouvu vypovědět. Neučiní-li tak, vyslovuje tím souhlas s novým zněním Smlouvy nebo jejích nedílných součástí.

9.2 V případě, že se ukáže některé z ustanovení této Smlouvy nebo jejích nedílných součástí neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích nedílných součástí.

9.3 Provozovatel má právo na náhradu případných škod, vzniklých porušením některé části této Smlouvy nebo jejích nedílných součástí ze strany Uživatele. Ukončením platnosti této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škod, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

9.4 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

 
PRAKTICKÉ
Přehled kategorií
KONTAKT
Telefon: +420 910 113 910
Email: info@exit3.cz
Kontakty
Sdílet tento portál
Sdílet tento portál
Sdílet tento portál
©2015 EXIT3 Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. | Created by Pivson.