Prodat předmět v této kategorii Přidat vyhledávání do oblíbených RSS kanál aktuáního vyhledávání
Zobrazení
Položek na stránce:

Filtr hledání

Lokalizace nabídek
Pouze nabídky od prodejců z:
Pouze nabídky s dopravou do:
Pouze nabídky v měně:
Řazení nabídek
Seřadit nabídky podle:
Parametry nabídek
Typ prodeje:
Stav předmětu:
Období:
Cena od: do
Použít filtr
Nejste přihlášen/a.
0
Nejste přihlášen/a.
cs
Nastavení
Jazyk webu:

Warning: preg_split(): No ending delimiter '/' found in /data/web/virtuals/152006/virtual/www/domains/exit3.cz/index.php on line 471
CS ČeskýCS Český

Warning: preg_split(): No ending delimiter '/' found in /data/web/virtuals/152006/virtual/www/domains/exit3.cz/index.php on line 471
SK SlovenskýSK Slovenský
Přepočet na:
CZK
USD
EUR
GBP
Bez přepočtu
Aukce-Bazar-Inzerce .cz
Všechny kategorie
Přihlásit se
Registrace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Definice a výklad některých pojmů

1.1 Provozovatel: Provozovatelem internetového portálu EXIT3 je Petr Pivoňka, Tichá 214/14, 417 03, Dubí - Pozorka, Česká republika, IČO: 62744615

1.2 Uživatel: Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o poskytování služeb s Provozovatelem.

1.3 Zboží: Hmotné, penězi ocenitelné věci, výrobky nebo služby.

1.4 Prodávající: Uživatel, který prostřednictvím portálu Provozovatele nabízí Zboží ostatním Uživatelům.

1.5 Kupující: Uživatel, který má zájem o nákup Zboží nabízeného Prodávajícím a účastní se jeho Nabídky.

1.6 Aukce: Způsob prodeje Zboží, kdy je výše ceny tvořená cenovými nabídkami od Kupujících.

1.7 Okamžitý nákup: Způsob prodeje zboží, kdy cenu stanovuje Prodávající.

1.8 Nabídka: Zboží nabízené Prodávajícím formou Aukce, nebo Okamžitého nákupu.

1.9 Probíhající obchod: Je aktuálně Prodávajícím vystavená Nabídka Zboží. Za Probíhající obchod je považována také ukončená Nabídka, ve které bylo Zboží zakoupeno Kupujícím, ale nebyly vypořádány veškeré závazky mezi Prodávajícím a Kupujícím. Obchod se z pohledu Provozovatele uzavírá vzájemným ohodnocením obou Uživatelů, nebo uplynutím 50 denní lhůty od prodeje/nákupu, po kterou je takové hodnocení možné.

1.10 Příhoz: Je Kupujícím udaná maximální cenová nabídka v Aukci, za kterou je ochoten zakoupit od Prodávajícího jím nabízené Zboží.

1.11 Minimální splatná částka: Je částka udávající limit dlužné částky Uživatele vůči Provozovateli. Nedosáhne-li dlužná částka Uživatele tohoto limitu, je převedena do následujícího zúčtovacího období.

1.12 Smlouva: Smlouva o poskytování služeb, uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem.

2. Obecná ustanovení

2.1 S vložením jakýchkoliv fotografií, obrázků, log, sloganů a jiných textů, které podléhají autorskoprávní nebo jiné ochraně, dává Uživatel Provozovateli souhlas s jejich užíváním, šířením prostřednictvím internetu a k případným úpravám. V případě, že by takovým vložením byl proveden zásah do práv třetí osoby, je Uživatel povinen zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.

2.2 Uživatelé mohou využívat všechny funkce portálu Provozovatele nebo poskytované aplikace výhradně standardními a k tomu určenými způsoby a metodami. Není dovoleno žádné nestandardní obcházení funkcí nebo zásahy a pozměňování kódu softwarového nebo hardwarového vybavení Provozovatele.

3. Registrace

3.1 Bezplatná registrace a uzavření Smlouvy o poskytování služeb, je podmínkou k založení uživatelského účtu a využívání služeb portálu Provozovatele.

3.2 Uživatel je odpovědný za správnost a úplnost všech údajů, které uvedl při registraci a je povinen je udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy.

3.3 Uživatelské jméno (přezdívka) nesmí obsahovat vulgární výrazy, a podobat se názvům domén Provozovatele. Uživatelské jméno (přezdívku) zadané během registrace není možné v budoucnu měnit. Změna smí být provedena pouze ve výjimečných případech s výslovným souhlasem Provozovatele.

3.4 Uživatel souhlasí s možností Provozovatele, ověřit si pravdivost údajů uvedených Uživatelem.

3.5 Uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet (registraci). Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy bude jeden účet např. osobní a druhý firemní. V takových a jim podobných případech je možné, provádět více registrací.

4. Heslo pro přihlášení k uživatelskému účtu

4.1 Uživatel musí zvolit dostatečně bezpečné heslo pro přístup ke svému uživatelskému účtu tak, aby nebylo možné jej jednoduše zneužít. Za nebezpečná jsou považována hesla shodná s jinými údaji Uživatele, nebo jednoduché textové řetězce, např. několik shodných nebo po sobě jdoucích znaků a podobně.

4.2 Heslo a přihlašovací údaje určené pro přístup k uživatelskému účtu, má Uživatel povinnost udržovat v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám.

4.3 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené zvolením nebezpečného hesla, jeho vyzrazením nebo jinou nedbalostí ze strany Uživatele.

4.4 Provozovateli není známo heslo, které Uživateli slouží k přihlášení do uživatelského účtu.

4.5 V případě ztráty hesla může Uživatel obnovit přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu a to pouze prostřednictvím k tomu určeného formuláře.

5. Vystavení Nabídky (Zboží) Prodávajícím

5.1 Je zakázáno Nabízet Zboží, jehož nabízení, prodej, koupě nebo užívání je v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy, autorskými právy, duševním vlastnictvím, nebo zboží pocházející z trestné činnosti.

5.2 Je zakázáno Nabízet originály uměleckých děl, jejichž autorem není Prodávající a jejichž konečná kupní cena činí 1500 EUR nebo více. Dojde-li však nedopatřením (např. při prodeji formou Aukce) k prodeji takového originálu, je Prodávající povinen neprodleně oznámit takovou skutečnost Provozovateli a zároveň je Prodávající povinen odvést odměnu za opětovný prodej ve smyslu § 24 zákona č.121/2000 Sb. (Autorský zákon). Uživatel je na vyžádání Provozovatele povinný mu poskytnout veškeré informace a doklady, týkající se odvedení odměny za opětovný prodej.

5.3 Vystavení Nabídky provádí Prodávající pomocí k tomu určeného formuláře. Prodávající je odpovědný za správnost, pravdivost a úplnost všech údajů u jeho Nabídek. V případě poškození, opotřebení, nebo jiných nedostatků u nabízeného Zboží, je Prodávající povinen takovou skutečnost jasně uvést tak, aby neuvedl Kupujícího v omyl.

5.4 Do popisu nabízeného Zboží je zakázané vkládat odkazy na jiné internetové adresy, eshopy apod. Odkazy na jiné nabídky Uživatele umístěné na portálu EXIT3 jsou povolené. Název a popis Nabídky nesmí obsahovat návrh, nebo podnět k prodeji Zboží mimo portál EXIT3, sloužit jako inzerce nebo reklama na Zboží nabízené mimo portál EXIT3. Zakázané je také vkládání různých skriptů a kódů zajištujících přesměrování na jinou stránku, otevírání dialogových oken, načítání obsahu, načítání nebo ukládání souborů cookies, změnu funkčnosti, nebo vzhledu portálu a podobně.

5.5 Nabídku musí Prodávající umístit do kategorie, která nejlépe odpovídá povaze prodávaného Zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit Nabídku Uživatele do lépe vyhovující kategorie.

5.6 Fotografie a obrázky připojené k Nabídce, musí odpovídat skutečnému stavu nabízeného Zboží v době jeho vystavení.

5.7 Všechny ceny uváděné Prodávajícím musí být konečné, včetně všech daní a poplatků. Cena Zboží smí být navýšena pouze o cenu přepravy.

5.8 Výše ceny za přepravu musí být přiměřené a odpovídat reálným nákladům na přepravu zboží. Uvedení příliš nadsazené ceny za přepravu je považováno za porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.9 Za Nabídky, popis Zboží a zveřejněné fotografie odpovídá vždy Prodívající Uživatel. Provozovatel si vyhrazuje právo pozměnit, ukončit nebo odstranit Nabídky v případě porušení Smlouvy, některé z jejích nedílných součástí nebo v případech pokud by taková Nabídka mohla mít negativní vliv na pověst Provozovatele.

5.10 Dojde-li k nepředvídatelnému výpadku portálu, odstávce a podobně, může Provozovatel přiměřeně dle svého uvážení prodloužit dobu trvání Nabídek, zejména těch, které by byly ukončeny v době nefunkčnosti portálu.

6. Nabídka formou Aukce

6.1 Způsob prodeje Zboží, kdy je výše ceny tvořená Příhozy (cenovými nabídkami) od Kupujících.

6.2 V každé své Nabídce formou Aukce smí Prodávající nabízet pouze jeden kus prodávaného Zboží, u kterého má možnost zvolit jeho počáteční (vyvolávací) cenu a dobu trvání Aukce.

6.3 Přihozením v Aukci Kupující zadává maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené Zboží koupit. Tato maximální kupní cena je skrytá všem ostatním Uživatelům, včetně Prodívajícího. Nebyl-li v Aukci proveden Příhoz jiným Uživatelem, minimální možný Příhoz je roven počáteční (vyvolávací) ceně Nabídky Prodávajícího. Přihodil-li v Aukci již jiný Uživatel, musí být aktuální cena nabídky navýšena minimálně o hodnotu dle tabulky „Navýšení ceny aukce“.

6.4 Po každém provedeném Příhozu systém automaticky navýší cenu na minimální možnou tak, aby nabídka Kupujícího s nejvyšším Příhozem, byla zároveň nabídkou nejvyšší. (tzn. aby převýšila nabídky všech ostatních zájemců v dané Aukci). Tento proces se opakuje po každém provedeném Příhozu kterýmkoliv Uživatelem v dané Aukci. Systém provádí navyšování ceny skokově, dle tabulky „Navýšení ceny aukce“ s tím, že nikdy nepřekročí Příhoz (maximální nabídku) konkrétního Uživatele.

6.5 Aukce končí uplynutím doby jejího trvání a vyhrává jí Kupující, který v době jejího trvání Přihodil nejvyšší cenovou nabídku. V případě, že jsou v jedné Aukci dvě nebo více stejných cenových nabídek, vyhrává Uživatel, který takovou nabídku přihodil nejdříve.

6.6 Příhoz (cenová nabídka) se považuje za Kupujícím daný návrh na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž předmětem této smlouvy je Zboží nabízené Prodávajícím. Prodávající se zároveň s vystavením Nabídky formou Aukce zavazuje k akceptaci takového návrhu na uzavření kupní smlouvy. Za akceptaci tohoto návrhu Prodávajícím je považováno automatické odeslání emailu z portálu Provozovatele oznamující konec konkrétní Aukce a údaje pro vzájemnou identifikaci obou Uživatelů. O návrh na uzavření kupní smlouvy se nejedná v případech uvedených v odstavci 8.5.

6.7 Aukce na portálu EXIT3 není dražbou ve smyslu zákona č.26/2000 Sb. (Zákon o veřejných dražbách)

6.8

Tabulka - Navýšení ceny aukce
Aktuální cena aukce Hodnota navýšení
0 až 0.99 + 0.10
1 až 9.99 + 0.20
10 až 99.99 + 0.50
100 až 999.99 + 1.00
1 000 až 9 999.99 + 10.00
10 000 až 99 999.99 + 100.00
100 000 až 999 999.99 + 1 000.00
Více než 1 000 000 + 10 000.00

7. Nabídka formou Okamžitého nákupu

7.1 Způsob prodeje Zboží, kdy konečnou cenu stanovuje Prodávající.

7.2 V každé Nabídce smí prodávající nabízet i několik kusů shodného Zboží. Prodávající má možnost zvolit konečnou cenu za jeden kus nabízeného Zboží, celkový počet nabízených kusů a dobu trvání Nabídky. Nabízí-li Prodávající zboží jak formou Okamžitého nákupu, tak formou Aukce, smí prodávající nabízet pouze jeden kus Zboží.

7.3 Akceptuje-li Kupující Nabídku Prodávajícího, je prodej realizován okamžitě.

7.4 Nabídka formou Okamžitého nákupu končí uplynutím doby jejího trvání nebo prodáním všech kusů nabízených v dané Nabídce. Nabízí-li Prodávající Zboží jak formou Okamžitého nákupu, tak formou Aukce, je Nabídka formou Okamžitého nákupu ukončena zároveň s Příhozem prvního Kupujícího.

7.5 Nabídka Prodávajícího se považuje za Prodávajícím daný návrh na uzavření kupní smlouvy s Kupujícím, přičemž předmětem této smlouvy je Zboží nabízené Prodávajícím. Za akceptaci takového návrhu je považováno zvolení počtu kusů a potvrzení nákupu Kupujícím, včetně následného automatického odeslání emailu z portálu Provozovatele, oznamující zakoupení konkrétního Zboží s údajem o počtu zakoupených kusů a údaji pro vzájemnou identifikaci obou Uživatelů. O návrh na uzavření kupní smlouvy se nejedná v případech uvedených v odstavci 8.5.

8. Obchodování Uživatelů

8.1 Uživatelé jsou při vzájemném obchodování povinní jednat čestně, vyvarovat se jakékoliv manipulace, nebo ovlivňování a vždy dodržet předem daný závazek Zboží prodat/koupit za stanovených podmínek.

8.2 Uživatelé se nesmí v průběhu Nabídky, ani po jejím ukončení vzájemně pobízet k prodeji zboží mimo portál EXIT3.

8.3 Bezprostředně po ukončení Aukce nebo v případě Okamžitého nákupu, poskytne Provozovatel oběma stranám kontaktní údaje potřebné pro vzájemnou identifikaci. Kupující a Prodávající jsou poté povinni se vzájemně kontaktovat ve lhůtě 7 dnů od prodeje/nákupu, aby mohlo dojít k realizaci jejich obchodu bez zbytečného odkladu.

8.4 Prodávající odpovídá za prodané Zboží, až do doby předání Kupujícímu. V případě odeslání Zboží poštou nebo jiným přepravcem, nese riziko ztráty, poškození, nebo zhoršení stavu Prodávající.

8.5 Za návrh na uzavření kupní smlouvy nejsou považovány Příhozy (v případě Aukce) a Nabídky (v případě Okamžitého nákupu) jedná-li se o Nabídku prodeje nebo pronájmu nemovitosti, motorového vozidla nebo jiného motorem poháněného dopravního prostředku. V takových případech se nejedná o uzavření žádné smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a portál Provozovatele slouží pouze ke zprostředkování kontaktu mezi těmito stranami.

9. Hodnocení Uživatelů (rating)

9.1 V případě obchodu ukončeného prodejem/nákupem, si mohou obě dvě strany obchodu (Prodávající/Kupující) vzájemně udělit hodnocení. Právo na udělení hodnocení kteréhokoliv Uživatele si vyhrazuje také Provozovatel. Provozovatel smí hodnotit jednání a vystupovaní Uživatelů na portálu, nebo plnění jejich závazků vůči Provozovateli. Z těchto hodnocení se počítá tzv. rating Uživatele (celkové hodnocení), které slouží pro základní orientaci o důvěryhodnosti a spolehlivosti Uživatele.

9.2 Lhůta na udělení hodnocení mezi Uživateli v případě obchodu ukončeného prodejem/nákupem činí 50 dnů od prodeje/nákupu. Poté již není možné hodnocení udělit.

9.3 Jednotlivá hodnocení a rating Uživatele vyjádřené v číslech, smí mít hodnoty -5, -4 -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 bodů. Záporná (negativní) hodnoceni jsou na portálu graficky zobrazena vykřičníky a kladná (pozitivní) hvězdičkami. V případě poklesu ratingu (celkového hodnocení) Uživatele na hodnotu -5 bodů, si Provozovatel vyhrazuje právo na pozastavení účtu a vypovězení Smlouvy s tímto Uživatelem.

10. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

10.1 Provozovatel je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů v České republice, pod registračním číslem: 00056322.

10.2 Zpracovatelem osobních údajů Uživatelů je provozovatel. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů jemu sdělených, chrání je a zabezpečuje proti zneužití neoprávněnou osobou.

10.3 Veškeré osobní údaje poskytnuté Uživateli jsou zpracovávány automaticky, zabezpečeným elektronickým systémem. Provozovatel údaje chrání před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména zabezpečením přístupu k databázi s osobními údaji a jejich šifrováním.

10.4 Uživatelé využívající služeb Provozovatele zůstávají anonymní, nerozhodnou-li se z vlastní vůle jinak.

10.5 Provozovatel používá cookies k ukládání a zjišťování individuálních nastavení jednotlivých Uživatelů a návštěvníků portálu. Zakázaní cookies znemožní používání služeb Provozovatele.

10.6 V průběhu registrace a po dobu platnosti Smlouvy uzavřené s Provozovatelem, musí Uživatel zadat a udržovat aktuální tyto své údaje: jméno, přímení, celou adresu, emailovou adresu a telefonní číslo. Poskytnutí těchto údajů je povinné a bez jejich poskytnutí, není možná registrace, ani využívaní služeb Provozovatele. Ostatní údaje (jiné doručovací adresy, čísla bankovních účtů) jsou dobrovolné a Uživatel nemá povinnost takové údaje Provozovateli poskytovat. Uživatel má prostřednictvím svého uživatelského účtu přístup ke svým údajům a může je kdykoliv změnit.

10.7 Uživatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci, nebo zadaných v průběhu užívání služeb Provozovatele ve svém uživatelském účtu.

10.8 Uživatel dává Provozovateli souhlas s užíváním své emailové adresy k zasílání obchodních sdělení a informací týkajících se služeb poskytovaných Provozovatelem, nebo jeho obchodních partnerů.

10.9 Uživatel dává Provozovateli souhlas s použitím svých osobních údajů (jména, přímení, celé adresy, emailové adresy a telefonního čísla) za účelem ověření pravdivosti jím zadaných údajů, zasílání obchodních sdělení a informací bezprostředně se týkajících užívání služeb Provozovatele, účtovací účely a kontaktování Uživatele.

10.10 Uživatel dává Provozovateli souhlas se sdělením nebo zpřístupněním svých osobních údajů v souvislosti s obchodními transakcemi, které provádí prostřednictvím Provozovatele. V případech, kdy se Uživatel zúčastní některé Nabídky jako Prodávající nebo jako Kupující a skončí-li zároveň taková Nabídka prodejem nebo výhrou v Aukci, budou jeho osobní údaje (jméno, přímení, celá adresa, emailová adresa, telefonní číslo, případně číslo bankovního účtu a jiná doručovací adresa) Provozovatelem sděleny druhé straně obchodu. V takovém případě budou údaje druhé straně obchodu zaslány prostřednictvím emailu a vzájemně zpřístupněny na portálu EXIT3.

10.11 Osobní údaje Uživatele jsou Provozovatelem uchovávány po celou dobu platnosti Smlouvy uzavřené s Provozovatelem, případně po dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči Provozovateli. Po tuto dobu jsou zároveň platné všechny souhlasy dané Uživatelem a vztahující se k jeho osobním údajům.

10.12 Všechny své osobní údaje má Uživatel právo odstranit vypovězením nebo odstoupením od Smlouvy uzavřené s Provozovatelem. Osobní údaje konkrétního Uživatele budou odstraněny neprodleně po ukončení platnosti Smlouvy. Provozovatel není povinen osobní údaje odstranit v případě, že je může v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (viz § 5 zákona o ochraně osobních údajů) zpracovávat i bez souhlasu Uživatele.

10.13 Uživatel je oprávněn Provozovatele požádat o informace týkajících ochrany a zpracování jeho osobních údajů (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů). V případě, že Uživatel získá dojem, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, nebo ochranou jeho soukromí, je oprávněn požádat Provozovatele o vysvětlení nebo odstranění případného závadného stavu (viz § 21 zákona o ochraně osobních údajů).

10.14 Zpracovávání a uchovávání osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů).

11. Vyloučení odpovědnosti

11.1 Obchody, transakce a uzavírání smluv probíhající mezi Prodávajícím a Kupujícím, jsou výhradně v režii těchto stran a Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s těmito obchody, transakcemi a smlouvami. Provozovatel nenese odpovědnost za plnění smluv uzavřených mezi Uživateli, ani neřeší případné spory vzniklé jejich neplněním. Provozovatel na portálu EXIT3 nenabízí své vlastní Zboží, ani neprovádí kontrolu Nabídek Uživatelů.

11.2 Vloží-li Uživatel na portál Provozovatele jakékoliv fotografie, obrázky, loga, slogany a jiné texty, odpovídá tím za případné škody vzniklé porušením práv třetí osoby (zejména autorských práv apod.).

11.3 Právo Uživatele na používání portálu EXIT3 a jeho funkcí existuje pouze s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky, možnostem portálu a Provozovatele.

11.4 Provozovatel si vyhrazuje právo na odstávky portálu za účelem jeho údržby. Plánované odstávky budou avizovány v oznámeních na adrese http://www.exit3.cz/cs/notices/.

11.5 Provozovatel neodpovídá za škody, které by mohly Uživatelům vzniknut při plánovaných odstávkách, výpadcích, poruchách, nesprávné funkčnosti, nebo jakékoliv nefunkčnosti celého portálu, nebo kterékoliv jeho části.

12. Poplatky a provize

12.1 Uživatel, který uzavřel s Provozovatelem Smlouvu je povinný za zpoplatněné služby platit poplatky a provize uvedené v Ceníku služeb.

12.2 Provozovatel smí poskytovat bonusy, slevy a různé zvýhodnění pro jednotlivé Uživatele nebo skupiny Uživatelů.

12.3 Vyúčtování je prováděno každý 1. den v měsíci, vždy za předchozí kalendářní měsíc a jeho splatnost je 21 dní. V případě, že dlužná částka Uživatele přesáhne nebo je rovna Minimální splatné částce, bude vyúčtování Uživateli zasláno prostřednictvím emailu. Nepřesáhne-li dlužná částka Minimální splatnou částku, převádí se do následujícího zúčtovacího období. Minimální splatná částka je uvedena v ceníku služeb.

12.4 Nedojde-li k uhrazení jakékoliv dlužné částky v době její splatnosti, má Provozovatel právo po Uživateli požadovat smluvní úrok ve výši 0.02% z dlužné částky za každý den prodlení.

12.5 Dojde-li k chybnému vyúčtování nebo obdobnému pochybení ze strany Provozovatele, má Uživatel právo po Provozovateli žádat nápravu formou reklamace.

13. Závěrečné ustanovení

13.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2015.

 
PRAKTICKÉ
Přehled kategorií
KONTAKT
Telefon: +420 910 113 910
Email: info@exit3.cz
Kontakty
Sdílet tento portál
Sdílet tento portál
Sdílet tento portál
©2015 EXIT3 Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. | Created by Pivson.